Showing all 16 results

ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟ นิยมใช้กันมากในอาคาร หรือ ตึกสูง โรงงาน เพราะมีกฎหมายกำหนดให้มี เนื่องจากกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือ ภัยต่างๆ จำเป็นต้องอพยพคนหนีไฟเส้นทางหลักที่ใช้ทั่วไปอาจไม่ปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีทางหนีไฟ และป้ายทางหนี จะบอกทางไป หรือ บ่งชี้ว่า ประตูนี้เป็นประตูหนีไฟ จัดจำหน่ายไฟฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟ ราคาโรงงาน มาตรฐานอุุตสาหกรรม led exit sign ป้ายไฟทางออก ป้ายไฟหนีไฟ ป้ายไฟรูปแบบต่างๆ แบบแขวน กล่องไฟทางออกฉุกเฉิน ชนิด 2 หน้า มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
ไฟฉุกเฉิน ราคาถูก, ไฟฉุกเฉิน LED , ไฟฉุกเฉิน sunny (Sunny emergency), ป้ายหนีไฟ , ป้าย exit , ป้ายทางออกฉุกเฉิน , ป้าย sign และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินประสิทธิภาพสูง, SUNNY ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1102-2538, มอก. 1955-2542และ MAX BRIGHT มาตรฐาน CE Mark จากประเทศเยอรมัน มีทีมงานบริการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าและบริการติดตั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล