กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง เตือนฤดูหนาวเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเหตุอัคคีภัย พร้อมแนะเตรียมรับมืออากาศหนาว และเพิ่มความระมัดระวังจุดเสี่ยงอัคคีภัยเป็นพิเศษ
          นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น จึงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเจ็บป่วยได้ง่าย รวมถึงมีสภาพอากาศแห้งและ ลมพัดแรง ทำให้เกิดอัคคีภัยในช่วงดังกล่าวสูงกว่าฤดูกาลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน ทุ่งหญ้าหรือ ที่รกร้างว่างเปล่า และอาจลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการรณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น การออกกำลังกาย การใส่เสื้อผ้าป้องกันความหนาว สำหรับการป้องกันอัคคีภัยขอให้เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เช่น จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิง ของเสียที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่างๆ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
          รองอธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การเกิดอัคคีภัยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินแก่สถานประกอบกิจการและเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตราย ดังนั้น นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รวมถึงต้องดูแลความปลอดภัยในกรณีที่ให้บุคคลอื่นเข้ามาทำงาน ในพื้นที่ เช่น ผู้รับเหมาหรือผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน สอ.1 ถึง สอ.4

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน  สอ.1 ถึง สอ.4

1. สอ. 1 ให้แจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556
2. สอ.2 ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เนื่องจากกฎหมายถูกยกเลิกแล้ว และยังไม่มีประกาศใดๆ มาให้ปฏิบัติตาม
3. สอ.3 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
4. สอ.4 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างฯ และแบบ จผส.1 แทน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551