บริการ

หลักสูตรอพยพหนีไฟ

อพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
           ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

  ภาคทฤษฎี – แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
  – แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ
  – การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    
  ภาคปฏิบัติ – การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง
    และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
  – การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ
  – การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ได้รับความไว้วางใจกับสถานประกอบการดังต่อไปนี้

  • การบินไทย จำกัด มหาชน
  • ไทย แอร์เอเชีย จำกัด
  • โรงแรม เอ บี น่า เฮ้าส์
  • โรงแรมมารวย
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • โรงพยาบาลวิภาวดี
  • โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เป็นต้น

    หมายเหตุ   หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมออกจากหน่วยงานราชการโดยตรง

สอบถามเพื่มเติม ติดต่อ อ.มัดหมี่ 084-599-8135

Leave a Reply