บทความเซฟตี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1

gs0hYL

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1

ตาม มอก. 635 เล่ม 1 ได้กำหนดสีเพื่อความปลอดภัย, รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, เครื่องหมายเสริม และขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยที่ใช้สื่อความหมายต่าง ๆ แทนการใช้ข้อความ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 1. สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
 2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
 3. เครื่องหมายเสริม
 4. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
 5. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย
 6. ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. สีเพื่อความปลอดภัย คือ สีที่กำหนดในการบอกความหมายเพื่อความปลอดภัยตาม มอก. 635 เล่ม 1กำหนดให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัย
ตามตารางที่ 1ตารางที่ 1 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

สีเพื่อความปลอดภัย

สีตัด

ความหมาย

ตัวอย่างการใช้งาน

สีแดง (1)

สีขาว

– หยุด

– เครื่องหมายหยุด
– เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
– เครื่องหมายห้าม

สีเหลือง

สีดำ

– ระวัง
– มีอันตราย

– ชี้บ่งว่ามีอันตราย (เช่น ไฟ , วัตถุระเบิด , กัมมันตภาพรังสี , วัตถุมีพิษ และอื่นๆ
– ชี้บ่งถึงเขตอันตราย , ทางผ่านที่มีอันตราย ,
เครื่องกีดขวาง (2)
– เครื่องหมายเตือน

สีฟ้า

สีขาว

– บังคับให้ต้องปฏิบัติ

– บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล
– เครื่องหมายบังคับ

สีเขียว

สีขาว

– แสดงภาวะปลอดภัย

– ทางหนี
– ทางออกฉุกเฉิน
– ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน
– หน่วยปฐมพยาบาล
– หน่วยกู้ภัย
– เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะ
ปลอดภัย

หมายเหตุ

(1) สีแดงยังใช้ได้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
(2) อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภัยตาม ตารางที่ 2 สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มืดมัว

 1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และสัญลักษณ์
์หรือข้อความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย

 1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย ตามตารางด้านล่างนี้
  2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม
  3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท (ดูในภาคผนวก ก.)ร่วมกับเครื่องหมายเสริม

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

CsrcPO

 1. ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10เครื่องหมายเสริม หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และข้อความเพื่อ
  ใช้ร่วมกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น
 2. รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  2. สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความให้ใช้สีตัด หรือสีพื้นให้ใช้สีขาวและสีของข้อความให้ใช้สีดำ
  3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ
 • ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงาหรือลวดลาย
 1. ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ใต้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่างในรูป

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเสริมเพื่อความปลอดภัย

41eGM6

 1. ตัวอย่างขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริม กำหนดไว้เป็นแนวทาง

rfhPyt

 

 ตารางแสดงขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

ความสูงของแผ่น
เครื่องหมาย (a)

เส้นผ่านศูนย์กลางหรือ
ความสูงของเครื่องหมาย (b)

ความสูงของตัวอักษร
ในเครื่องหมายเสริม

75
100
150
225
300
600
750
900
1200

60
80
120
180
240
480
600
720
960

5.0
6.6
10.0
15.0
20.0
40.0
50.0
60.0
80.0

 1. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ สั่งทำติดต่อเราได้ที่

โทร: 084-5998135 , 087-8466648

ติดตามสินค้าจากบริษัท ฯ ได้ที่

Official Website: www.safety-thai.com

Facebook: https://www.facebook.com/safetyth/

 

 

Leave a Reply