บทความเซฟตี้

มาตรฐานป้ายบ่งชี้ของท่อต่างๆ

มาตรฐานป้ายบ่งชี้ของท่อต่างๆ

วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมการใช้สีสัญลักษณ์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

         ป้ายบ่งชี้ของท่อต่างๆ กำหนดให้ติดป้ายบ่งชี้แสดงทิศทางการไหลของสิ่งของที่อยู่ภายในท่แทุกระยะ 1-3 เมตร ด้วยอักษรและลูกษร ทั้งในโรงปฏิบัติการ (Shop) และห้องปฏิบัติการ (Lab) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของท่อดังตัวอย่างการติดท่อ

  • ท่อน้ำ (WATER) กำหนดให้ใช้สติ๊กเกอร์ “สีเขียว” พร้อมระบุตัวอักษรย่อ “WT” และลูกศรบอกทิศทางการไหลของน้ำด้วย “สีดำ” ดังรูป
s5
 
 
 
 
 
  • ท่ออากาศ/ลม (PLANT AIR) กำหนดให้ใช้สติ๊กเกอร์ “สีฟ้า” พร้อมระบุตัวอักษรย่อ “AIR P” และลูกศรบอกทิศทางการไหลของอากาศ/ลมด้วย “สีดำ” ดังรูป
      s6
 
 
 
 
  • ท่อไอน้ำ (STEAM) กำหนดให้ใช้สติ๊กเกอร์ “สีเทา” พร้อมระบุตัวอักษรย่อ “ST” และลูกศรบอกทิศทางการไหลของไอน้ำด้วย “สีดำ” ดังรูป
s7
 
 
s8               s9

Leave a Reply