บริการ

บริการแปล MSDS

รับแปล MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย)

บริการแปลเอกสาร MSDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS: Material Safety Data Sheet)

เป็นเอกสารรายละเอียดความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางกายภาพ ความเป็นอันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิง การจัดการกรณีรั่วไหล อุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และอื่นๆ

MSDS จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีเหล่านั้นโดยตรง เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากมีการจัดการกับสารเคมีเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้ผ่านการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ แต่ทั้งนี้ เอกสารสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยควรได้รับการแปลและถ่ายทอดจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้อย่างแท้จริง

บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

มีบุคลากรและนักแปลที่เชี่ยวชาญและจบการศึกษาโดยตรงด้านเคมีโดยเฉพาะ ทำให้มีความคุ้นเคยและรู้จักสารเคมีประเภทต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อเราได้แล้ววันนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรอันมีค่าของคุณ

contact
 

Leave a Reply