urgent – โดย : บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ธุรการทั่วไป

ลักษณะงาน
–  ติดต่อประสานกับหน่วยงานภานนอกภายในทั้งหมด
–  ดูแลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
–  อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
–  สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ดี
–  มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ
–  ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน 
สำนักงานใหญ่ – 

การศึกษา / วุฒิการศึกษา 
–  จบการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

เพศ 
หญิง

อายุระหว่าง 
22 – 35 ปี

urgent – โดย : บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับ : พนักงานขับรถส่งสินค้า

ลักษณะงาน
–  ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ
–  อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
–  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
–  มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งของ 
–  มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

สถานที่ปฏิบัติงาน 
สำนักงานใหญ่ – 

การศึกษา / วุฒิการศึกษา 
–  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ( ไม่จำกัด วุฒิการศึกษา )

เพศ 
ชาย

อายุระหว่าง 
23 – 40 ปี