January 2, 2017

หลักสูตรอพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง            ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ   ภาคทฤษฎี – แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง   – แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ   – การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย        ภาคปฏิบัติ – การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง     และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ   – การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ   – การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ได้รับความไว้วางใจกับสถานประกอบการดังต่อไปนี้ การบินไทย จำกัด มหาชน ไทย แอร์เอเชีย จำกัด โรงแรม เอ บี น่า เฮ้าส์ โรงแรมมารวย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เป็นต้น     หมายเหตุ   หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมออกจากหน่วยงานราชการโดยตรง […]

Read more
error: สนใจสินค้า ติดต่อ 084-5998135 ขอบคุณค่ะ
X