January 9, 2017 Philips HeartStart FRx AED (Case Optional)

7 วิธีที่จะช่วยคุณพ้นจากอันตรายเมื่อถูกสุนัขเข้ามาจู่โจม!!

7 วิธีที่จะช่วยคุณพ้นจากอันตรายเมื่อถูกสุนัขเข้ามาจู่โจม!! ลองจิตนาการว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับการวิ่งในสวนสาธารณะหรือออกไปปั่นจักรยานแถวบ้าน จู่ๆ มีสุนัขที่ไม่คุ้นเคยมาเห่าและเตรียมจะกระโจนใส่คุณ คุณจะทำอย่างไร? เพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้นให้ตัวคุณเองปลอดภัยหรือได้รับอันตรายน้อยที่สุด . 1. อย่าตกใจ . มีความจริงที่ว่าสุนัขและสัตว์อื่นๆ สามารถรับรู้ความรู้สึกหวาดกลัว หากคุณตกใจกลัว วิ่ง หรือกรี๊ดออกมา จะยิ่งทำให้สุนัขมั่นใจในสถานการณ์ว่ามันเหนือกว่า . 2. อยู่นิ่งๆ อย่าเคลื่อนไหว . เมื่อสุนัขเข้าประชิดตัวให้ยืนนิ่งๆ มือแนบไปกับลำตัว ทำตัวแข็งให้เหมือนต้นไม้ หลีกเลี่ยงสบตา สุนัขจะเลิกสนใจและเดินจากไปเอง . 3. พยามยามอย่าวิ่งหนี . การวิ่งหนีจะปลุกสัญชาตญาณการล่าเหยื่อของสุนัข มันจะวิ่งไล่จับคุณเหมือนเป็นเหยื่อ (แต่ถ้ามีที่หลบใกล้ๆ และมั่นใจว่าเข้าไปหลบทัน แอดว่าวิ่งดีกว่านะครับ 555 ) . 4. เบี่ยงเบนความสนใจ . หากสุนัขยังคงคุกคามและขู่คุณ พยามยามหาของที่ติดตัวคุณมา เช่น ขวดน้ำ รองเท้า หรือกระเป๋า ให้มันเคี้ยวไปพลางๆ หันเหความสนใจจากคุณเพื่อให้คุณพอจะมีเวลาเดินหนี . 5. เผชิญหน้าและออกคำสั่ง . การเผชิญหน้ากับสุนัขเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่หากจำเป็นให้คุณออกคำสั่ง […]

Read more
January 2, 2017

หลักสูตรอพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง            ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ   ภาคทฤษฎี – แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง   – แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ   – การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย        ภาคปฏิบัติ – การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง     และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ   – การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ   – การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ได้รับความไว้วางใจกับสถานประกอบการดังต่อไปนี้ การบินไทย จำกัด มหาชน ไทย แอร์เอเชีย จำกัด โรงแรม เอ บี น่า เฮ้าส์ โรงแรมมารวย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เป็นต้น     หมายเหตุ   หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมออกจากหน่วยงานราชการโดยตรง […]

Read more
January 2, 2017

หลักสูตรดับเพลิง

  หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ( ตามกฎหมายกำหนด )             การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ , อุปกรณ์การผลิต , วัตถุดิบ , สินค้า , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้างและภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด โดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕     วัถตุประสงค์ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  […]

Read more
error: สนใจสินค้า ติดต่อ 084-5998135 ขอบคุณค่ะ
X