December 15, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน SAFETY THAILAND

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน SAFETY THAILAND ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrant Worker OSHNET) สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งแบบตอบรับมาภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่ http://osh12.labour.go.th/index.php/2015-12-03-04-55-08/25-safety-thailand-2

Read more
December 15, 2016

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง เตือนฤดูหนาวเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเหตุอัคคีภัย พร้อมแนะเตรียมรับมืออากาศหนาว และเพิ่มความระมัดระวังจุดเสี่ยงอัคคีภัยเป็นพิเศษ           นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น จึงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเจ็บป่วยได้ง่าย รวมถึงมีสภาพอากาศแห้งและ ลมพัดแรง ทำให้เกิดอัคคีภัยในช่วงดังกล่าวสูงกว่าฤดูกาลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน ทุ่งหญ้าหรือ ที่รกร้างว่างเปล่า และอาจลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการรณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น การออกกำลังกาย การใส่เสื้อผ้าป้องกันความหนาว สำหรับการป้องกันอัคคีภัยขอให้เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เช่น จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิง ของเสียที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่างๆ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา           รองอธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การเกิดอัคคีภัยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินแก่สถานประกอบกิจการและเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตราย ดังนั้น นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รวมถึงต้องดูแลความปลอดภัยในกรณีที่ให้บุคคลอื่นเข้ามาทำงาน ในพื้นที่ เช่น ผู้รับเหมาหรือผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

Read more
December 14, 2016

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน สอ.1 ถึง สอ.4

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน  สอ.1 ถึง สอ.4 1. สอ. 1 ให้แจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 2. สอ.2 ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เนื่องจากกฎหมายถูกยกเลิกแล้ว และยังไม่มีประกาศใดๆ มาให้ปฏิบัติตาม 3. สอ.3 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 4. สอ.4 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างฯ และแบบ จผส.1 แทน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551

Read more
December 13, 2016 น้ำท่วม

ชุดป้องกันสำหรับทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

ชุดป้องกันสำหรับทำความสะอาดหลังน้ำท่วม อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับการทำความสะอาดหลังน้ำท่วม (Personal Protective Equipment for Cleaning after Flooding) การทำความสะอาดหลังน้ำลด เราต้องใช้เวลา ความอดทนและความระวังเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ที่เป็นบ้าน บริษัทหรือโรงงานของเรา ตอนนี้สภาพอาจคล้ายสภาพหลัง สมรภูมิรบกันเลยทีเดียว มีทั้งเศษโคลน ขยะ เศษสิ่งของ ซึ่งอาจจะมีการแตกหักจนมีคม สารเคมีที่หลุดออกมาในน้ำ รวมถึงกลิ่นขยะเน่าเหม็น ผสมกับสารเคมีนานาชนิด การทำความสะอาดสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การป้องกันการสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น การใส่ถุงมือยาง, รองเท้าบู๊ต ซึ่งสำคัญมากพอๆกับการใส่หน้ากากนิรภัยในการทำงาน ใส่ถุงมือยางและรองเท้าบู๊ตช่วยป้องกันการสัมผัสโดนเชื้อโรคเชื้อราสารเคมี, ของมีคม รวมถึงป้องกันไฟดูด ส่วนหน้ากากนิรภัย ช่วยป้องกันกลิ่นเหม็น การหายใจเอาสปอร์ของเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆ และไอระเหยของสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งในระหว่างการทำความสะอาดควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศระบายได้มากที่สุด อาจเปิดพัดลมเพดานช่วยระบายอากาศ **ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศ เพราะเชื้อต่างๆจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในระบบปรับอากาศ **หากสิ่งของใดๆ ที่ได้เกิดเชื้อราขึ้นแล้ว ให้นำออกไปทำความสะอาดในที่ๆอากาศถ่ายเทและห่างออกไปจากตัวอาคาร เพื่อไม่ให้สปอร์ของเชื้อรากระจายเข้าไปอยู่ในบ้าน หากเกิดเชื้อราเกิดขึ้นแล้ว บนพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้น, ผนัง,เพดาน หรือเฟอร์นิเจอร์ ควรจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเพื่อไม่ให้เชื้อฟุ้งกระจาย ก่อนจะล้างทำความสะอาดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่าลืมที่จะใส่เครื่องป้องกันตนเอง โดยเฉพาะหน้ากากกรองอากาศ […]

Read more
error: สนใจสินค้า ติดต่อ 084-5998135 ขอบคุณค่ะ
X