January 2, 2017

หลักสูตรอพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง            ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ   ภาคทฤษฎี – แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง   – แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ   – การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย        ภาคปฏิบัติ – การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง     และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ   – การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ   – การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ได้รับความไว้วางใจกับสถานประกอบการดังต่อไปนี้ การบินไทย จำกัด มหาชน ไทย แอร์เอเชีย จำกัด โรงแรม เอ บี น่า เฮ้าส์ โรงแรมมารวย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เป็นต้น     หมายเหตุ   หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมออกจากหน่วยงานราชการโดยตรง […]

Read more
January 2, 2017

หลักสูตรดับเพลิง

  หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ( ตามกฎหมายกำหนด )             การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ , อุปกรณ์การผลิต , วัตถุดิบ , สินค้า , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้างและภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด โดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕     วัถตุประสงค์ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  […]

Read more
November 16, 2016

บริการติดตั้งแอร์

บริการติดตั้งแอร์ “บริษัทฯ มีวิศวกรผู้ชำนาญให้บริการออกแบบ  ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่างๆ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการติดตั้งให้ตรงกับความประสงค์ของเจ้าของงานไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ  การทดสอบเดินเครื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีที่สุด  เมื่อส่งมอบงานแล้วยังดูแลระบบและอุปกรณ์ให้ตลอดอายุรับประกัน จึงทำให้เจ้าของงานและผู้ใช้งานวางใจในความมั่นคงของระบบการใช้งานที่ต่อเนื่องได้” อัตราค่าบริการ ติดตั้งแอร์ใหม่   ขนาดบีทียู (BTU) ท่อระบบ สายไฟ เบรกเกอร์ ติดผนัง แขวนใต้ฝ้า ตู้ตั้ง/สี่ทิศทาง ขนาด9,000 12,001BTU 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3,500.- 5,000.- 5,500.- ขนาด18,001 24,000BTU 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4,500.- 5,500.- 6,000.- ขนาด24,001 36,000BTU 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 5,500.- 6,000.- 6,500.- ขนาด36,001  48,000TU 4 […]

Read more
error: สนใจสินค้า ติดต่อ 084-5998135 ขอบคุณค่ะ
X