January 9, 2017 Philips HeartStart FRx AED (Case Optional)

7 วิธีที่จะช่วยคุณพ้นจากอันตรายเมื่อถูกสุนัขเข้ามาจู่โจม!!

7 วิธีที่จะช่วยคุณพ้นจากอันตรายเมื่อถูกสุนัขเข้ามาจู่โจม!! ลองจิตนาการว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับการวิ่งในสวนสาธารณะหรือออกไปปั่นจักรยานแถวบ้าน จู่ๆ มีสุนัขที่ไม่คุ้นเคยมาเห่าและเตรียมจะกระโจนใส่คุณ คุณจะทำอย่างไร? เพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้นให้ตัวคุณเองปลอดภัยหรือได้รับอันตรายน้อยที่สุด . 1. อย่าตกใจ . มีความจริงที่ว่าสุนัขและสัตว์อื่นๆ สามารถรับรู้ความรู้สึกหวาดกลัว หากคุณตกใจกลัว วิ่ง หรือกรี๊ดออกมา จะยิ่งทำให้สุนัขมั่นใจในสถานการณ์ว่ามันเหนือกว่า . 2. อยู่นิ่งๆ อย่าเคลื่อนไหว . เมื่อสุนัขเข้าประชิดตัวให้ยืนนิ่งๆ มือแนบไปกับลำตัว ทำตัวแข็งให้เหมือนต้นไม้ หลีกเลี่ยงสบตา สุนัขจะเลิกสนใจและเดินจากไปเอง . 3. พยามยามอย่าวิ่งหนี . การวิ่งหนีจะปลุกสัญชาตญาณการล่าเหยื่อของสุนัข มันจะวิ่งไล่จับคุณเหมือนเป็นเหยื่อ (แต่ถ้ามีที่หลบใกล้ๆ และมั่นใจว่าเข้าไปหลบทัน แอดว่าวิ่งดีกว่านะครับ 555 ) . 4. เบี่ยงเบนความสนใจ . หากสุนัขยังคงคุกคามและขู่คุณ พยามยามหาของที่ติดตัวคุณมา เช่น ขวดน้ำ รองเท้า หรือกระเป๋า ให้มันเคี้ยวไปพลางๆ หันเหความสนใจจากคุณเพื่อให้คุณพอจะมีเวลาเดินหนี . 5. เผชิญหน้าและออกคำสั่ง . การเผชิญหน้ากับสุนัขเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่หากจำเป็นให้คุณออกคำสั่ง […]

Read more
January 2, 2017

หลักสูตรอพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง            ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ   ภาคทฤษฎี – แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง   – แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ   – การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย        ภาคปฏิบัติ – การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง     และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ   – การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ   – การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ได้รับความไว้วางใจกับสถานประกอบการดังต่อไปนี้ การบินไทย จำกัด มหาชน ไทย แอร์เอเชีย จำกัด โรงแรม เอ บี น่า เฮ้าส์ โรงแรมมารวย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เป็นต้น     หมายเหตุ   หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมออกจากหน่วยงานราชการโดยตรง […]

Read more
January 2, 2017

หลักสูตรดับเพลิง

  หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ( ตามกฎหมายกำหนด )             การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ , อุปกรณ์การผลิต , วัตถุดิบ , สินค้า , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้างและภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด โดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕     วัถตุประสงค์ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  […]

Read more
December 15, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน SAFETY THAILAND

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน SAFETY THAILAND ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrant Worker OSHNET) สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งแบบตอบรับมาภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่ http://osh12.labour.go.th/index.php/2015-12-03-04-55-08/25-safety-thailand-2

Read more
December 15, 2016

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง เตือนฤดูหนาวเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเหตุอัคคีภัย พร้อมแนะเตรียมรับมืออากาศหนาว และเพิ่มความระมัดระวังจุดเสี่ยงอัคคีภัยเป็นพิเศษ           นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น จึงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเจ็บป่วยได้ง่าย รวมถึงมีสภาพอากาศแห้งและ ลมพัดแรง ทำให้เกิดอัคคีภัยในช่วงดังกล่าวสูงกว่าฤดูกาลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน ทุ่งหญ้าหรือ ที่รกร้างว่างเปล่า และอาจลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการรณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น การออกกำลังกาย การใส่เสื้อผ้าป้องกันความหนาว สำหรับการป้องกันอัคคีภัยขอให้เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เช่น จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิง ของเสียที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่างๆ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา           รองอธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การเกิดอัคคีภัยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินแก่สถานประกอบกิจการและเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตราย ดังนั้น นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รวมถึงต้องดูแลความปลอดภัยในกรณีที่ให้บุคคลอื่นเข้ามาทำงาน ในพื้นที่ เช่น ผู้รับเหมาหรือผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

Read more
December 14, 2016

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน สอ.1 ถึง สอ.4

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน  สอ.1 ถึง สอ.4 1. สอ. 1 ให้แจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 2. สอ.2 ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เนื่องจากกฎหมายถูกยกเลิกแล้ว และยังไม่มีประกาศใดๆ มาให้ปฏิบัติตาม 3. สอ.3 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 4. สอ.4 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างฯ และแบบ จผส.1 แทน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551

Read more
December 13, 2016 น้ำท่วม

ชุดป้องกันสำหรับทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

ชุดป้องกันสำหรับทำความสะอาดหลังน้ำท่วม อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับการทำความสะอาดหลังน้ำท่วม (Personal Protective Equipment for Cleaning after Flooding) การทำความสะอาดหลังน้ำลด เราต้องใช้เวลา ความอดทนและความระวังเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ที่เป็นบ้าน บริษัทหรือโรงงานของเรา ตอนนี้สภาพอาจคล้ายสภาพหลัง สมรภูมิรบกันเลยทีเดียว มีทั้งเศษโคลน ขยะ เศษสิ่งของ ซึ่งอาจจะมีการแตกหักจนมีคม สารเคมีที่หลุดออกมาในน้ำ รวมถึงกลิ่นขยะเน่าเหม็น ผสมกับสารเคมีนานาชนิด การทำความสะอาดสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การป้องกันการสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น การใส่ถุงมือยาง, รองเท้าบู๊ต ซึ่งสำคัญมากพอๆกับการใส่หน้ากากนิรภัยในการทำงาน ใส่ถุงมือยางและรองเท้าบู๊ตช่วยป้องกันการสัมผัสโดนเชื้อโรคเชื้อราสารเคมี, ของมีคม รวมถึงป้องกันไฟดูด ส่วนหน้ากากนิรภัย ช่วยป้องกันกลิ่นเหม็น การหายใจเอาสปอร์ของเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆ และไอระเหยของสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งในระหว่างการทำความสะอาดควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศระบายได้มากที่สุด อาจเปิดพัดลมเพดานช่วยระบายอากาศ **ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศ เพราะเชื้อต่างๆจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในระบบปรับอากาศ **หากสิ่งของใดๆ ที่ได้เกิดเชื้อราขึ้นแล้ว ให้นำออกไปทำความสะอาดในที่ๆอากาศถ่ายเทและห่างออกไปจากตัวอาคาร เพื่อไม่ให้สปอร์ของเชื้อรากระจายเข้าไปอยู่ในบ้าน หากเกิดเชื้อราเกิดขึ้นแล้ว บนพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้น, ผนัง,เพดาน หรือเฟอร์นิเจอร์ ควรจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเพื่อไม่ให้เชื้อฟุ้งกระจาย ก่อนจะล้างทำความสะอาดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่าลืมที่จะใส่เครื่องป้องกันตนเอง โดยเฉพาะหน้ากากกรองอากาศ […]

Read more
error: สนใจสินค้า ติดต่อ 084-5998135 ขอบคุณค่ะ
X